ΥΔΡΟΜΕΤΚΥ

Κατασκευή Ιστοσελίδων (Wordpress)

Ο Πελάτης

ΥΔΡΟΜΕΤΚΥ – Ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ΥΔΡΟμεταλλουργικής διεργασίας ανάκτησης ΜΕΤάλλων από πλακέτες Τυπωμένων ΚΥκλωμάτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).